gaddpics.gif (11172 bytes)

 

 

 

 

thchesty.jpg (12213 bytes)
thxlick.gif (7755 bytes)
US Magazine
thxscarf.gif (5549 bytes)
EW '96
thDistant.gif (4849 bytes)
thKissin'.gif (4444 bytes)
thdance.jpg (7257 bytes)
TV Guide cover
thdance2.gif (8009 bytes)
TV guide
thgdtango.JPG (8326 bytes)
TV guide
thwindow.jpg (5582 bytes)
thtoetag.jpg (12370 bytes)
US Magazine
thmouse.jpg (6011 bytes)
US Magazine
thsiamease.JPG (5794 bytes)
thhold.jpg (6359 bytes)
thglobepnt.JPG (6957 bytes)
Golden Globes 1997
thxblackonwht.JPG (5755 bytes)
thfirering.JPG (6681 bytes)
Entertainment Weekly 6-'98
thxnewswkcov.JPG (5778 bytes)
Newsweek 1998
thsmooch2.gif (7743 bytes)
thsmooch.jpg (8574 bytes)
thx9-17dddirect.jpg (7483 bytes)
On the set of"William"

Mulder with Scullyxpage.gif (780 bytes) X1.gif (1732 bytes)  xpage.gif (780 bytes) X2.gif (1702 bytes)  xpage.gif (780 bytes) X3.gif (1869 bytes)

xmap.gif (6775 bytes)