mandspics.gif (8805 bytes)

 

 

 

xpage.gif (780 bytes)X3.gif (1869 bytes)

thx11-21msguns.JPG (8681 bytes)
Nov '99 Hungry
thX6EMSBED.JPG (14008 bytes)
Nov '99 6th Extinction
thxft2.jpg (9026 bytes)
Field Trip
thxoncouch.JPG (10829 bytes)
Milagro
thx12-12ms.JPG (9096 bytes)
Dec. '99 Goldberg Variation
thx12-5msbent.JPG (9044 bytes)
Dec.'99 Rush
thx12-5msxray.JPG (9516 bytes)
Dec.'99 Rush
thx11-28mslatex.JPG (11683 bytes)
Millennium Nov.'99
thx2-13mshandhld.JPG (8713 bytes)
thx1-16ampark.JPG (12147 bytes)
1-'00 Amazing Meleeni
thx1-16decap.JPG (10589 bytes)
1-'00 Amazing Meleeni
thX12-19MS.JPG (7891 bytes)
1-'00 Orison
 
thx1-23mdown.JPG (9203 bytes)
1-'00 Signs and Wonders
 
thx2-20busted.JPG (8412 bytes)
2-'00 X-Cops
 
 
thx2-20msoncam.JPG (10303 bytes)
2-'00 X-Cops
 
thx2-20msvictim.JPG (8011 bytes)
2-'00 X-Cops
thx4-23meeting.jpg (10609 bytes)
Hlwd. AD 5'00
thx4-23casket.jpg (10232 bytes)
Hlwd. AD 5'00
thX3-12MS.JPG (10215 bytes)
Theef 3-'00
thX2-27paintwalk.JPG (9480 bytes)
First Person Shooter 2-'00
Mulder with Scullyxpage.gif (780 bytes) X1.gif (1732 bytes)  xpage.gif (780 bytes) X2.gif (1702 bytes)xpage.gif (780 bytes) x4.gif (1855 bytes)
xmap.gif (6775 bytes)Duchovny with Andersonxpage.gif (780 bytes) X1.gif (1732 bytes)